Introductie

  Wat is de impact van nieuwe regelgeving op uw jaarverslag?

  Niet financiële informatie, zoals sociaal, diversiteits- en milieubeleid, krijgt een steeds prominentere plek in het jaarverslag.

  Op basis van een EU-richtlijn over transparantieverhoging in verslaglegging is vanaf het komende seizoen nieuwe wetgeving hierover van kracht geworden. Wat speelt er en hoe kunnen wij u helpen uw rapportage transparanter te maken?

  Nieuwe richtlijnen gericht op transparante verslaglegging.

  De EU-richtlijn is gericht op verhoging van de transparantie. Het geeft context aan de strategie en financiële resultaten van een organisatie en daarmee meer inzicht en vertrouwen aan investeerders en andere stakeholders. Transparante organisaties presteren op den duur beter, aldus de EU. Inzicht geven in niet-financiële informatie draagt hier in belangrijke mate aan bij.

  Inmiddels is de Europese richtlijn vertaald naar Nederlandse wetgeving die zijn beslag krijgt vanaf komend jaarverslagseizoen. De nieuwe regels stellen nieuwe eisen aan het bestuursverslag. Wat wordt er gevraagd en voor wie is dit van toepassing?

  Grote organisaties van Openbaar Belang (OOB’s), zoals banken, verzekeraars, grote kredietinstellingen, een aantal beursgenoteerde bedrijven en grotere woningcorporaties zullen in hun verslag over 2017 aan de nieuwe regels moeten voldoen.

  OOB’s met gemiddeld meer dan 500 werknemers over het boekjaar en een balans van meer dan €20 miljoen of netto-omzet boven de €40 miljoen dienen in het bestuursverslag inzicht te gegeven hoe men in de eigen bedrijfsvoering en waardeketen omgaat met sociale, milieu- en personeelsaangelegenheden, eerbiediging van mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping.

  Grote beursvennootschappen moeten ook inzicht geven in het diversiteitsbeleid m.b.t. de top van hun organisatie (RvB en RvC). Het gaat om organisaties die aan twee van de drie volgende punten voldoen: gemiddeld meer dan 250 werknemers over het boekjaar, een balans boven de €20 miljoen en een netto-omzet boven de €40 miljoen.

  Ook woningcorporaties met meer dan 1.500 verhuureenheden zijn inmiddels aangemerkt als OOB. Daarbij heeft de vernieuwde Woningwet rapportageconsequenties voor hen. Zo geldt dat woningcorporaties bij de jaarrekening zich voor het eerst op marktwaarde moeten baseren.

  De ontwikkelingen in wetgeving vormen een nieuwe stap in de standaardisering van transparantie-eisen. Om compliant te zijn aan de nieuwe regelgeving kunt u gebruik maken van internationale kaderregelen, zoals Global Reporting Initiative (GRI), Integrated Reporting Framework (IIRC), de OESO-richtlijnen en Global Compact.

  Hoe voldoet u aan de nieuwe richtlijnen en ontwikkelingen?

  Hoe kunt u uw informatie nog transparanter en toegankelijker maken? In de laatste jaren is het gebruik van de infographics in jaarverslagen flink toegenomen. Met heldere infographics kunt u bedrijfsspecifieke, vaak complexe informatie over waardecreatie, waardeketen, business-strategie, materialiteit en milieu-impactgegevens in een oogopslag inzichtelijk maken. En daar kunnen wij u goed mee helpen. Zoals we ook voor partijen als PostNL, TomTom en ForFarmers doen. Wilt u meer weten?  Neem dan contact met ons op. 

  © Mattmo 2018